Oro duenari ageri zayo

Urruneko denbra kartan, Gares'eko alkate batek etzuen baizik atorra bat eta Korpus Kristi egunean bear baitzuen fan meza nausiala eta gero prozisioan. Bere emazteak xagutu zakon atorrara eta txukatxeko edatu zuen erri bazterren malda batzuretan, eta fan zelarik atorran bila, bere senarra alda zadian, ikusi zuen etzegola kan atorrara, ebatsi zokoyen. Itzuli zen etxera pentsatzeko dena bezala anitz enfadatrik eta kala ikusi zuelarik bere senarrak erran zakon zer agitzen zayon eta respondatu zakon: -Oraño erraten duka agitzen zaidan, ire atorrara naukikan erri baztarrean malda batzuretan txukatxen eta ebatsi dadyek.
-Oro erman duenari eni beño falta yago eginen zakonan. ¿Eztuna bay koitan zomait tela zuri puzka?
-Bay, batiat.
-Elkizkin, ikusiren dun zer fite konpontzen dugun guzia.
Eseri zien lepoan tela zuri puzka bat orratxikin batzurez ongi aseguratrik eta iduri zren atorra ermaten zuela eta bragetatik berze tela zuri pixka bat eta denbra kartan gizonak kaparekin ebiltzen baitzren, kapara santzi eta fan zen erriko etxeala eta eldu zelarik kapara idiki zuen eta ministroa kan baitzegon atean bereala ikusi zakon bragetako txerrenga zuria eta ustez atorrara zen erran zakon:
-Alkate jauna, atorrara ageri zaixu.
Eta respondatu zuen: -Oro duenari ageri zayo.