3

Otsagi 1969'ko otsailaren 10,gn.
Estornés Lasa José Jaunari.
Ene adiskide ona:
Fan den larunbatian recibitu nuen zure kartara eta geroztik daukit ene barnean pena andi bat uste baitut ene falta batengatik gure uskararen gauzak makurtu drela.
Lemezikorik bear dauzut konsatu bekatu bat ene idurian aski andi baita: oraingunian ene sukaldean papel kurak eman nituelarik atze zaidan erratea zomait ele edo ele anitz etzaudela eskribitrik erraten tugula bezala, nik ezpainekien bear zena bezala eskribitzen ezpaitut egundaño eskribitu eta ez leitu ere uskaraz eta nik uste dut kor erori nizala.
Nola erraten baizu 40 ele eztaudela dikzionaruetan izan daizke gaizki eserirk daudela eta gauzara kala agitu bada eskatzen dauzut Jaungoikoaz perdona daztazula kalako falta andiaz: zer alke nadia enetako fan malimadra Akademiala 40 ele gaizki eseririk eta euretako lan bear beño yago guziak ene obenagatik. Eni xin zaida pensamenduala 40 eleak Akademiala egorririk ere, zuk ere iduki dauzkizula eta kala balimada nik nay nuke kona egor dazaizkuzun eta kemen nik eleak erranen tut drena bezala, kori baitakit ongi eta nik erranez berzala Kanbrak eskribitren tu eta ixtante batez konpon dauzkegu eta gero egorriren dauzkizugu zuri eta ya orduan dikzionaruetan agertzen drenez eta ezpalimadaude orduan erran daukegu ele berriak drela.
1. Oray bizpur ele erderaz uste baitut obeki erranen dutala. [...].
2. Nik eztakit ya zer yago erran eta obenena izanen da buka zatan karta kau len beño len berzala agitren zaida zomatenaz eta yago eskribi zatan falten montoa andiago izanen dela.
Eman goraintzi anitz zure emazteari gure bien partetik eta kemen baduzie adiskidea baita.
Zoilo Moso