16

Otsagi 1969'ko mayatzaren 9'gn.
Lasa E. José Jaunari.
Ene adiskide Maitia:
Eldu zen xure azken kartara ta berean ikusten dut nay xuela kartak eskribi zkitan uskaraz ta orayko aldeon kala egiten dut kartara eta berze anitz gauza faten dra uskaraz, uste dut eroriren xela kargoala nola den kemengo uskaraz xardokitzeko manerara.
Nik uste dut erran tutala dazkitan gauza guziak baya erran bear dut ere akaitu nizala ta nay nokela pausatu ene bearra andi baita. Buru lan koyek eztra batre onik jende zar eta eri gaudenendako.
Azken ele eldu zrenetarik oraño badut montio andi bat ezpanaiteke orit nola dren uskaraz ta al izan tutana elki eskribitrik dauzkit nore papeletan ta gero Kanbra'n lagunarekin igareren tugu xure papeletra ta egorriren tugu.
Nola erraten baitxu eztrela libruan sartzeko, emanen dugu denbra zerbait ya arte kontan, ele falta dren koyetarik xiten drenez zomait pentsamenduala, baya korren guziagatik itzuliren dra zomait xin zrena bezala ezpaitakit beren uskarako nombrea ta izen dienez ere.
Galdegiten xu nola ardi batekin asi ta saldo egiten den. Kemen usatze da, ardietra afizione duen mutikoari, ematen dako aitaborzeak [...] axuri artxo bat beretako ta karekin asten da, ta xuntatuz geroz zortzi edo amar fite egiten da purruxta bat, ta purruxta bat xuntatuz geroz fite egiten da saldoa.
Galdegiten xu ere ya badenez kemen almadiero uskaldun zomait baya kemen eztago almadiero bat ere ta nik eztakit deusere nola zen almadieroen bizia.
Uste dut ene eskritoen leitzeko gaizki ebliren xela, ene pulsoa ezpaita sobra ongi ebiltzen zarrerian obenaz.
Urtekin batian faten da guzia ta ezta baratzen baizik jenio gaxtoa: Kori geroago ta yago baya kori eztaukigu guauren eskutik, gauzak xiten dra bear den gisa.
Eztakit zer yago erran baizik goraintzi gure bien partetik xure emazteandako ta kemen baratzen da xure adiskide ezpaita zietaz atzeten ta baita.
Xure kartak arten tugu kemen egoerdikoan ta bigarrena eldu zen egun berean, goizian eskribitrik eta firmatrik naukien kau ta nola berriak berak baitra egortzen dut karta beran.
Galdegiten xu zer klaseko zren artzayak: Maxterra [...], artzayak [...] eta artxamutila [...] abar eztakit zer den: kemen diaitzen tugu abar [...].
Galdegiten xu ere zomat irabazten zien: ene Aita zenak eta bere adineko mutilek irabazten emen zien ogey ta amasey duro urtean, ta axuri artxo bat ta txatar pare bat eta abarka pare bat.
Zer soldata andia irur duro ilabetian! Ni ez niz egon artzay berzendako baya egon niz lan egiten mutil eginik nengolarik eta irabazten nuen amalaur sueldo, baitra irur pezta ta erdi egunian eta kostua.
Ezta orduan eta oray berdin irabazten ta oraño orayko jendeak eztaude kontent nik eztakit zer nay dien.
Berze zomait gauza balimada eztakixula nola den erdaraz galdegin daztaxu eta erranen dauxut bereala.
Zoilo.