14

Donostin, 1969'ko aprilaren 29,gn.
Moso Zoilo jaunari.
Otsagi'n.
Ene adiskide maitea:
Xure azken kartara eta artzayen bizimoduen ixtoriak artu tut. Anitz ongi daude guziak. Badakixun bezala, Dositeo jauna oraynik bizi da Iruña'n. Jazinto, bere masterra, il zen. Nik anitz ongi izaguntu nituen biak. Denbra koriek igare dra betiko. Oray ez dra erriko artzayrik. Guziak dra kanpoko.
Egorri nuen ele-pillo (ele-tegi) korrek eztu presarik egiteko. Ezta libruan sartzeko. Egin xaxu nay zunean.
Badakit eztala kain aixa. Nayago dut ixtoriak artzea.
Entzun dudanez artzay berria asi zela ardi bat edo batzukin eta denbraz bere saldo egiten xuela. Kontaz yago xakin nay noke.
Izaguntzen xu almadiero uskaldun bat Otsagi'n? Xakin nay noke nola zen almadieroen bizia baya uskaraz errana. Bere izena banu...
Mertzedez, egin xaxu uskaraz xure kartara. Inportzantzi andiko da Zaraitsu'ko uskara ikasteko.
Eztakit zer yago erran. Goraintziak kango adiskideer era bereziki zure emazteari gure partetik.
Xure adiskidea
Estornes José